Jak reklamovat

 

 Vyskytl se problém se zakoupeným zbožím? Potřebujete zboží reklamovat? Zde se dozvíte, jak na to.

Jak a kde uplatnit reklamaci?

 1. O reklamaci nás prosím informujte na e-mailové adrese  obchod@adiel.cz, na telefonní číslo 730 107 558 nebo dopisem na adresu: Adiel s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5.
 2. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
  1. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  2. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, pečlivě zabalte a zašlete spolu s REKLAMAČNÍM PROTOKOLEM na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět.
 4. Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti,
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění i v případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností prodávajícího.
 3. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  na odstranění vady opravou věci,
  na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  na odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě nebo při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo preferuje, ihned při oznámení vady.
   
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě .