Obchodní podmínky

 1.    ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Adiel s.r.o., se sídlem V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČO: 01388665, DIČ: CZ01388665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, spisová značka C 205713 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího adiel.cz(dále jen „webové rozhraní“).
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na podnikatele (velkoobchod).

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Podmínkou uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je registrace kupujícího provedená na webové stránce. Podmínkou registrace je zadání platného identifikačního čísla kupujícího a schválení registrace ze strany prodávajícího.
 2. Na základě schválené registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu kupující provádí objednávku zboží.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.
 2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím webového rozhraní je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu prodávajícího na uzavření kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Podmínkou pro odeslání zboží je uhrazení ceny zboží na základě zaslané faktury či pokynů k platbě (viz další článek těchto podmínek). V případě, že nebude cena v době splatnosti (zpravidla 7 dní) uhrazena, prodávající má právo od smlouvy odstoupit a příslušnou objednávku kupujícího stornuje. Na základě oboustranné dohody prodávajícího a kupujícího je možné dohodnout v případě dlouhodobé spolupráce delší dobu splatnosti faktur (např. 14 dní).
 5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) jsou uvedené ve velkoobchodním ceníku, který prodávající poskytne kupujícímu v prostředí webového rozhraní po schválené registraci a přihlášení do uživatelského účtu. Tyto ceny jsou uvedeny v CZK, a to včetně i , která bude k ceně připočítána ve výši dle platné legislativy.
 6. Prodávající výslovně upozorňuje kupující, že žádná tvrzení u zboží (zejména doplňky stravy a jiné produkty cílící na zdraví, které nejsou léčivem) nelze používat za léčebná tvrzení a že těmto produktům podle platné legislativy nelze přisuzovat léčebné vlastnosti.
 7. Kupující je při další distribuci zboží povinen dodržovat doporučené prodejní ceny stanovené prodávajícím . To platí i pro poskytování slev koncovým zákazníkům, v důsledku čehož dojde k distribuci zboží za menší než doporučenou prodejní cenu.

 

4.    PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Minimální hodnota objednávky kupujícího je 3 000 Kč bez DPH.
 2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu na základě následujícími způsoby:  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo online platbou platební kartou GP webpay
 3. Po uhrazení ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží vystaví a zašle prodávající kupujícímu elektronicky daňový doklad splňující náležitosti právních předpisů.
 4. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno v této lhůtě prostřednictvím .
 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím nepoužité a kompletní. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s dodáním zboží při jeho pořízení i navrácením zboží k prodávajícímu (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Ke zboží, které se prodávajícímu vrací na základě odstoupení od smlouvy, přiloží kupující také vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy. Zboží včetně potřebné dokumentace kupující odešle na adresu ADIEL, s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00 nebo na jinou adresu dle pokynu prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem dle vzájemné domluvy.
 5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že od kupní smlouvy nelze odstoupit v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; dále v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu vč. uhrazené ceny za dopravu bez zbytečného odkladu.

 

6.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění i v případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností prodávajícího.
3. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • na odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě nebo při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo preferuje, ihned při oznámení vady.
9. Práva z vadného plnění u prodávajícího na e-mailu obchod@adiel.cz. K uplatnění reklamace je nutné přiložit (1) doklad o zakoupení zboží či jiný dokument prokazující koupi zboží spolu s přesným popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace a (2) řádně vyplněný reklamační protokol. Zboží včetně potřebné dokumentace kupující odešle na adresu ADIEL, s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00 nebo na jinou adresu dle pokynu prodávajícího.
10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
11. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě .

 

7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím sekce ve webovém rozhraní, a to včetně zasílání obchodních sdělení a souborů cookies.
 2. Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího vstupují v účinnost dne 1. 2022.Prodávající si vyhrazuje právo na jejich úpravu či doplnění. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek prodávající oznámí uveřejněním ve webovém rozhraní či jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti s tím, že jsou kupující oprávněni (pokud se na jimi uzavřenou kupní smlouvu změna obchodních podmínek vztahuje) před nabytím účinnosti tyto změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z toho důvodu vypovědět. Pokud kupující písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek, platí, že navrhovanou změnu obchodních podmínek přijal.

 

V Praze dne 1. 1. 2022

           za ADIEL s.r.o.

   Ing. Stanislav Kameníček

               jednatel